Acipenser naccarii Bonaparte, 1836
sl: jadranski jeseter priporočeno ime

en: Adriatic sturgeon



Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757



Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 1 (leta 1998); vsi vzorci iz Slovenije



Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): jesetrovke - Acipenseriformes

Družina (Familia): jesetri - Acipenseridae Bonaparte 1831

Rod (Genus): jesetri - Acipenser Linnaeus, 1758

Vrsta (Species): jadranski jeseter - Acipenser naccarii




Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov




Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 700.00 700.00 1
Dolžina glave (HL): 122.00 122.00 1
Dolžina gobca (SNL): 42.00 42.00 1


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
svež 1000.0 1000.0 1


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase




Sezonsko pojavljanje





Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Zavarovana vrsta! Ur.l. RS, št. 46/2004 Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah



Frekvenčni histogram dolžin



%

dolžina [mm]



Zunanji Viri


FISHBASE